RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Przychodni MILOWICE” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że

 1. Do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przychodni Milowice Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 14c, 41-203 Sosnowiec został wyznaczony Pan Lechosław Buczak.
 2. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail: iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem Administratora Danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.) – w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.
  • Art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) – jako udzielonej zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celach kontaktowych z pacjentem dotyczących wizyt, leczenia, informowaniu o stanie zdrowia itp.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie serwisu oprogramowania i sprzętu oraz obsługi poczty elektronicznej oraz inne usługi na rzecz Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi lub do czasu wycofania udzielonej zgody w odniesieniu do danych, których zgoda dotyczyła.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnej chwili w zakresie danych, których zgoda dotyczyła, bez uszczerbku dla ich wcześniejszego przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 6. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a w celach kontaktowych dobrowolne. Podanie adresu email lub numeru telefonu jest formą udzielenia zgody na ich przetwarzanie. Nie podanie adresu email lub numeru telefonu uniemożliwi Administratorowi bezpośredni i szybki kontakt z pacjentem w sytuacjach, które będą tego wymagały.

Klauzula informacyjna dotycząca kontrahentów „Przychodni MILOWICE” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że

 1. Do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przychodni Milowice Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 14c, 41-203 Sosnowiec został wyznaczony Pan Lechosław Buczak.
 2. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail: iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem Administratora Danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz wystawiania faktur.
  • Art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) – jako udzielonej zgody przez dobrowolne podanie przez Panią/Pana danych na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celach kontaktowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie danych, których zgoda dotyczyła, bez uszczerbku na wcześniejsze ich przetwarzanie.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie danych kontaktowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi kontakt. Podanie danych wymaganych w dokumentach księgowych jest obligatoryjne.