Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni MILOWICE Sp. z o.o. – przychodniamilowice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-27

Status pod względem dostępności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-10-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kaczmarczyk
 • E-mail: adm.t.kaczmarczyk@przychodniamilowice.pl
 • Telefon: 504 101 710 (SMS)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Baczyńskiego 14c, 41-203 Sosnowiec
 • E-mail: zozmilowice@poczta.onet.pl
 • Telefon: (32) 363 08 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o. mieści się przy ul. Baczyńskiego 14c w Sosnowcu.

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne dla pacjentów. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie zerowym. W holu głównym, po prawej stronie od wejścia, mieści się portiernia oraz winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze po lewej stronie windy.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W przychodni nie ma pętli indukcyjnych.

W przychodni jest zatrudniona osoba posiadająca wiedzę z zakresu języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, przy poradni okulistycznej znajdują się informacje w druku powiększonym. Winda jest wyposażona w oznaczenia w alfabecie Braille’a.