Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Przychodni MILOWICE

Przychodnia MILOWICE w Sosnowcu realizuje projekt pn.

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Przychodni MILOWICE w Sosnowcu

Cel projektu: Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, mogących prowadzić do rezygnacji z powodów zdrowotnych z aktywności zawodowej w miejscu zatrudnienia Przychodni MILOWICE w Sosnowcu poprzez szkolenia i modernizację stanowisk pracy.

Ilość osób objęta wsparciem: ogółem 36 (32K, 4M) pracowników zatrudnionych na min. 0,5 etatu, w tym 23 os. po 50 r.ż. (20K, 3M).

Stanowiska zostaną wyposażone w ponadstandardowe sprzęty, które wraz z podniesieniem świadomości na temat zagrożeń na stanowiskach pracy wśród uczestników poprzez działania edukacyjne pozwolą wyeliminować negatywne czynniki zdrowotne w miejscu pracy. Wszystkie formy wsparcia będą wynikać z
analizy służb BHP i kadr wnioskodawcy.

Planuje się, że dzięki wsparciu projektowemu 36 (32K) os. będą kontynuowały zatrudnienie po opuszczeniu
programu.

Projekt jest skierowany do:

ogółem 36 (32K, 4M) pracowników zatrudnionych na min. 0,5 etatu, w tym 23 os. po 50 r.ż. (20K, 3M)

Formy wsparcia:

  1. Szkolenia w zakresie ergonomii oraz profilaktyki chorób zawodowych dla pracowników Przychodni
    MILOWICE w Sosnowcu;
  2. Zakup wyposażenia o ponadstandardowych cechach w zakresie ergonomii dla stanowisk pracy
    pracowników Przychodni MILOWICE w Sosnowcu.

Okres realizacji projektu:

2023-10-01 – 2023-11-30

Wartość projektu:

całkowita wartość projektu wynosi 246 700,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 209 695,00 PLN

Planowane efekty:

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 23 osoby (w tym 20K),
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 36 osób
    (w tym 32K)

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Pliki do pobrania:

Udostępnij